Werkwijze

Aanmelding

U kunt vrijblijvend contact opnemen met Bloemers zorg voor onderwijs. Dit kan op eigen initiatief of op advies van anderen (school, GZ-psycholoog, orthopedagoog, kinderfysiotherapeut, logopedist of arts).

Intakegesprek

Vooraf wordt aan de ouders gevraagd om tijdens het vrijblijvende intakegesprek de nodige didactische gegevens van het kind mee te brengen, dit om een goede analyse van de onderwijsbehoeften te maken. Tijdens het gesprek kijken we samen hoe we het beste kunnen afstemmen op de onderwijsbehoeften van uw kind.

Pedagogisch/ didactisch onderzoek

Er kan na het intakegesprek gekozen worden voor een uitgebreid of aanvullend didactisch onderzoek. Er volgt dan een diagnostisch gesprek met uw kind en er worden een aantal testen afgenomen.
Bloemers zorg voor onderwijs maakt sinds kort ook gebruik van de onafhankelijke schoolvaardigheidtoetsen van Boom Test Uitgevers voor rekenen-wiskunde en begrijpend lezen. Deze toetsen zijn goedgekeurd door COTAN en de Onderwijsinspectie. De toetsgegevens worden ingevoerd in het leerlingvolgsysteem van het Boom Testcentrum. Ouders krijgen na afname een overzichtelijke rapportage.

Handelingsplan

Naar aanleiding van het intakegesprek en de didactische gegevens wordt er een handelingsplan voor 10 weken geschreven. In principe wordt dit handelingsplan eerst met de ouders besproken en wordt daarna de remedial teaching gestart.

Behandeling

Gedurende 10 weken vindt er 1 à 2 keer per week een behandeling van 45 minuten plaats. Het is onder andere van belang uw kind in die periode weer plezier te laten krijgen in het leren. Het leren zal spelenderwijs gebeuren. Om dit te realiseren wordt er gebruik gemaakt van remediërende methodes, de computer en allerlei didactische spelletjes in vrolijke doosjes. Elke les wordt afgesloten met een spelletje.
Om te zorgen dat de leerstrategieën geautomatiseerd worden is het noodzakelijk om thuis dagelijks samen te oefenen. Het kind krijgt soms ook een beetje werk mee om verspreid over de week thuis te maken. Daarnaast kan er thuis op een speelse manier geoefend worden, dit kan door de didactische spelletjes van Bloemers remedial teaching ook thuis te spelen.

Evaluatie

Na 10 weken worden de behaalde resultaten getoetst en worden deze samen met de ouders besproken. Er wordt gekeken of verdere behandeling of een andere vorm van specialistische hulp noodzakelijk is.